HISTORIKK

IRMAT – Interkommunalt Renovasjonsselskap i Midt- og Aust-Telemark – har kontorer på Goasholtmyra Miljøpark i Notodden kommune. Selve avfallsanlegget ble åpnet i 1995, mens IRMAT ble etablert i 1998.

IRMAT AS eies av kommunene  Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark. Bakgrunnen for etableringen av et interkommunalt samarbeid var et ønske om å videreutvikle renovasjonssamarbeidet mellom kommunene. På den måten kunne driften av renovasjonstjenestene rasjonaliseres og kommunene kunne lettere møte nye krav innen avfallshåndteringen.

MILJØSTYRINGSSYSTEM

IRMAT AS er en renovasjons- og gjenvinningsbedrift med tillatelse til forurensing. Det er derfor svært viktig med fokus på kvalitet og forbedring. Virksomheten har bygd opp et miljøstyringssystem i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015  for å ivareta det ytre miljøet  og god kvalitet på best mulig måte. 

POLICY

IRMAT AS arbeider for at ressursene i avfallet utnyttes som en ressurs. Dette skal oppnås med lavest mulig negativ påvirkning på miljøet både lokalt og globalt. Hovedstrategien skal være basert på avfallshierarkiet med ombruk før materialgjenvinning før sluttbehandling.

Selskapet skal arbeide i forhold til dette igjennom at:

 • Kontinuerlig optimalisere driften både for sine kunder og selskapet i seg selv.
 • Dette skal oppnås ved å ha forståelse for konsesjon, lover og forskrifter.
 • Ombruk og gjenvinning er tilrettelagt gjennom optimalisering av kildesortering i renovasjonsordningen og driften av gjenvinningsstasjoner.
 • Forsvarlig kost/nytteperspektiv når det tilrettelegges for mottak av alle avfallsfraksjoner som kan gå til materialgjenvinnig.
 • Arbeidet gjennomføres av ansatte som er faglig oppdatert igjennom tilrettelagte program for opplæring.
 • Energiutnyttelse skal være tilgjengelig lokalt for de fraksjonene som ikke kan materialgjenvinnes.
 • Samarbeidspartnere blir stilt miljøkrav i henhold til IRMAT sin miljøpolitikk ved inngåelse av kontrakter.
 • Dette skal være gjenstand for revisjon for å bedre kvalitet og miljøprestasjonen.

MILJØ OG KVALITETSMÅL

IRMAT AS har som langsiktig miljømål å tilrettelegge sin virksomhet slik at selskapets kunder kan levere sitt avfall i trygg forvisning om at ressursene blir utnyttet på best mulig måte og til lavest mulig miljøkostnad.

Hovedstrategien er basert på avfallshierarkiets prinsipp om:

 • gjenbruk før materialgjenvinning,
 • materialgjenvinning før energiutnyttelse,
 • energiutnyttelse før sluttdisponering,
 • forsvarlig  sluttdisponering.

GJENBRUK

Gjenvinningsstasjoner som drives av IRMAT skal ha et tilbud til brukerne om å sette brukbare gjenstander til side for gjenbruksformål.

MATERIALGJENVINNING

Innenfor et forsvarlig kost/nytteperspektiv skal IRMAT ha separate mottak av alle avfallsfraksjoner som kan gå til materialgjenvinning.

ENERGIUTNYTTELSE

IRMAT skal arbeide aktivt for at det skal etablereres energigjenvinningsløsninger for avfall i regionen.

FORSVARLIG SLUTTDISPONERING

IRMAT skal sørge for å ha nødvendig forsvarlig behandlingskapasitet for avfall som ikke kan gjenvinnes, fortrinnsvis i eget deponi. Miljøbelastningene ved å ha et deponi skal holdes på et minimum 

MYNDIGHETSKRAV

Virksomhet skal drives i tråd med myndighetenes krav og overordnet målsetting for avfallsrelatert miljøpåvirkning i klima, ressurs og energispørsmål.

MILJØASPEKTER OG MILJØDELMÅL

Følgende miljøaspekter prioriteres

 • Deponering og sluttbehandling
 • Gjenvinningsstasjonen
 • Håndtering av farlig avfall
 • Sortering og forbehandling med gravemaskin

 

VIRKSOMHETEN

Goasholtmyra Miljøpark tar imot avfall både fra husholdninger og fra næringslivet. Avfall som ikke går til gjenvinning blir deponert på vårt moderne deponi. IRMAT AS driver avfallshåndtering innenfor de krav som myndighetene setter. Selskapet arbeider for at avfallet skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte, hvor avfallsreduksjon og gjenvinning fremmes.

Det er to gjenvinningsstasjoner for private i IRMAT-regionen: Goasholtmyra Miljøpark (Notodden) og Brenna Miljøstasjon (Midt-Telemark).

Innsamlingen av avfall fra abonnentene håndteres ikke av IRMAT, men utføres av egne renovatører som IRMAT har kontrakter med. I Hjartdal og Notodden utføres tjenesten av Notodden Renovasjon og Gjenvinning. I  Midt-Telemark av Sunde Renovasjon og Gjenvinning.

Styret:

 • Helge Granlund (styreleder)
 • Olav Lahus (nestleder)
 • Anne Grete Evju
 • Tone Margit Ø. Steinhaug
 • Wilhelm Brendemo (ansattes representant)

Generalforsamling:

 • Ordførerne i kommunene