Meny

Materialgjenvinning

IRMAT AS skal innenfor et forsvarlig kost – og nytteperspektiv ha separate mottak av alle avfallsfraksjoner som kan gå til materialgjenvinning.

Papp

Papp må være av ren bølgepapp, ikke tilgriset med mat, maling eller annen form for forurensning. Pappleveranser må ikke inneholde papir, isopor eller plast.

Papir

Det kan kun leveres rent papir. Plastlommer, permer og innbundne bøker er brennbart restavfall.
For makulering av papir kan vi tilby å blande papiret i restavfallet som sendes til forbrenning umiddelbart.

Metall

Alle typer skrapmetall og gjenstander som består av mer enn 80% metall. Bokser, tønner og spann må være tomme og tørre. Motorer må være tømt for olje/drivstoff. Propanbeholdere og brannslukkningsapparater skal  leveres som farlig avfall.

Park– og hageavfall

Gress, kvist og løv fra normalt vedlikehold av hager og grøntarealer. Avfallet kan ikke inneholde store stubber og røtter eller forurensing av stein- og/eller jordmasser. Park og hageavfall blir kompostert på Goasholtmyra og brukt i jordprodukter.

Matavfall

Avfallet skal kun inneholde matavfall eller annet lett nedbrytbart avfall. Større leveranser avtales med IRMAT AS. Avfallet går til produksjon av biogass, varme, strøm og jordprodukter.