Meny

Deponi

Irmat AS har et deponi i kategori 2 for ordinært avfall på Goasholtmyra. Deponiet ligger sentralt til med god ankomst fra E134.

Avfallsforskriften kapittel 9 gir mulighet til å deponere følgende avfallstyper:

  • Uorganiske ikke brennbare gjenstander, totalt organisk Carbon (TOC) < 10%
  • Forurenset / ikke forurenset betong med og uten armering
  • Tegl, takstein og leca
  • Forurenset jord og muddermasser
  • Rene masser
  • Ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg
  • Avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene i gjødselvareforskriften
  • Avfall etter sandblåsing
  • Gateoppsop
  • Asbestavfall
 
Ta kontakt på post@irmat.no for prisforespørsel

Basikarekterisering

Alt avfall som leveres til deponi må være basiskarakterisert (Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg 11) og det må leveres et sammendrag av basiskarakteriseringen før første leveranse. Det er avfallsprodusenten sitt ansvar å basiskarekterisere avfallet. Ved større riveprosjekter skal kopi av godkjent avfallsplan følge basiskarakterisering.

Ved levering av forurenset masse må det i tillegg til miljørapport også leveres godkjente analyserapporter med sammendraget av basiskarakterisering.

IRMAT har digital håndtering av sammendragene. Til dette benytter vi EnivPortal. Ta kontakt for prisforespørsel så får du tilsendt påloggingsinformasjon til EnivPortal. 

Du kan også laste ned kravspesifikasjonen som PDF her:

Mottak av avfall fra næringsdrivende til deponi

Hopp rett ned til innholdet