Deponi

IRMAT AS har et deponi i kategori 2 for ordinært avfall på Goasholtmyra. Deponiet ligger sentralt til  med god tilkomst fra E134.

Avfallsforskriften kapittel 9 gir mulighet til å deponere følgende avfallstyper:

  • Uorganiske ikkebrennbare gjenstander, Totalt organisk Carbon (TOC) < 10%
  • Forurenset/ikke forurenset betong med og uten armering
  • Tegl, takstein og leca
  • Forurenset jord og muddermasser
  • Rene masser
  • Ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg
  • Avløpsslam som ikke tilfredstiller kvalitetskravene i gjødselvareforskriften
  • Avfall etter sandblåsing
  • Gateoppsop
  • Asbestavfall

Alt avfall som leveres til deponi må være basiskarakterisert (Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II) og det må leveres et sammendrag av basiskarakteriseringen før første leveranse. Det er avfallsprodusenten sitt ansvar å basiskarakterisere avfallet. Ved større riveprosjekter skal kopi av godkjent avfallsplan følge basiskarakterisering.

Ved levering av forurenset masse må det i tillegg til miljørapport også leveres godkjente analyserapporter med sammendraget av basiskarakterisering.