Meny

Åpenhetsloven

Formål og bakgrunn

Den norske Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Målet med loven er å fremme virksomheters
respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med
produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om
hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold.
Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og
tjenester i eller utenfor Norge. IRMAT AS er omfattet av loven.
Kravene som stilles til de virksomhetene som omfattes av loven er at det skal utføres
aktsomhetsvurderinger og det skal redegjøres for disse. Aktsomhetsvurderinger er en prosess for å
identifisere, forebygge, begrense og reparere og dokumentere hvordan vi håndterer evt. negative
innvirkninger på mennesker både i og utenfor virksomheten.
Vurderingene skal stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, konteksten virksomheten finner
sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser.
IRMAT AS arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet. Kravene vi stiller til våre
leverandører og forretningsforbindelser er nedfelt i våre etiske retningslinjer og interne rutiner for
innkjøp.
Våre leverandørkjeder består gjerne av flere ledd underleverandører. Dette krever at det gjøres en
prioritering ved aktsomhetsvurderingen. Vi prioriterer ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang)
for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess. Gjennom vår til enhver tid prioriterte
vurderinger vil vi søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ
påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i vår leverandørkjede og hos
forretningspartnere.

 

Om virksomheten

IRMAT AS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Notodden, Midt-
Telemark og Hjartdal.
Selskapet ivaretar og drifter de lovpålagte renovasjonstjenestene for eierkommunene, som
innsamling fra husstander, innsamling fra hytte- og fritidsrenovasjon og drift av Goasholtmyra og
Brenna Miljøstasjoner. Vi står også for innsamling og transport av kommunalt næringsavfall for
eierkommunene. Selskapet driver i tillegg næringsvirksomhet i form av mottak av næringsavfall og
drift av deponi, samt mottak og omlasting av slam for eierkommunene.
Selskapet mottar og behandler avfall med mål om å i størst mulig grad redusere miljøpåvirkninger.
For fraksjoner som kan gjenbrukes eller gjenvinnes sendes disse videre til behandling høyest mulig i
avfallspyramiden. Transport og behandling av avfallet gjøres i hovedsak gjennom avtaler med
tredjeparter, med unntak av noe transport som utføres i egenregi.
IRMAT AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

 

Forretningsforbindelser og samarbeidspartnere

IRMAT AS ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold. Vi velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere.
Metode for vurdering av våre leverandører og samarbeidspartnere er nedfelt i våre innkjøpsrutiner.
Det jobbes systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre
samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte
arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet – og i leverandørkjeden. Vi jobber
for å avdekke om IRMAT AS bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i
områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere.
IRMAT AS er underlagt reglene om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverkets grunnleggende
prinsipper skal bidra til å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige
opptrer med integritet. At anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensynet
til bla konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold. Anskaffelser innenfor
dette regelverket har strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Større anskaffelser, mer enn
1,3 millioner, har særlig mange krav, blant annet vedrørende forhold omkring menneskerettigheter.
Det inngås skriftlige avtaler med våre leverandører. For faste leveranser inngås avtaler med flere års
varighet, disse er ofte anbud utlyst etter anskaffelsesforskriften del II og III.

 

Risikoklassifisering

Leverandører er identifisert ved uttrekk av regnskapsdata for å identifisere hvem som har fakturert
oss for en gitt periode. Leverandørene klassifiseres deretter iht. type risiko (bransje, geografisk,
produkt, virksomhet) og hva evt. disse risikoer består i.
Forretningsforbindelser og samarbeidspartnere som ikke er gjenstand for våre
aktsomhetsvurderinger gjennomgår likevel en vurderingsprosess hos oss. Vi kontrollerer i tillegg om
leverandørene hører til bransjer som befinner seg på DFØ’s høyrisikoliste.

 

Funn og resultater
Det jobbes tett med de faste og prioriterte leverandørene. I de fleste tilfeller utgjør vi en liten del av
leverandørens omsetning. Dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reell
påvirkning vi kan ha gjennom innførte tiltak. IRMAT AS handler i hovedsak med norske foretak med
en forholdsvis kort leverandørkjede som ikke strekker seg ut over landets grenser.
Enkelte anskaffelser består av et stort antall komponenter. Produkter kan således inneholde (mindre)
deler som er produsert i land som kategoriseres som problematiske mhp. landrisiko iht. Transparency
International. Våre innsyns- og påvirkningsmuligheter er i slike tilfeller svært begrenset.
Kartlegging og risikoklassifisering har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig
risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter gjennom den overordnede risikovurderingen. Vi
har likevel konkludert med at kategorien transporttjenester kan ha en viss risiko og skal prioriteres i
vårt videre arbeid. Dette er i tråd med en kjent bransjeutfordring. Vår kjennskap tilsier at risikoen for
Penneo document key: B4MF8-8OBXE-OVJSZ-ETVS0-BE6G6-OAMAA
MORGENDAGENS RÅVARER
IRMAT AS – Pb 13 – Kongsbergveien 411 – 3671- Notodden – Telefon: (+47) 35 02 76 00 – e-post: post@irmat.no – Irmat.no Org.nr.:984 364458
avvik stort sett dreier seg om anstendige arbeidstakerforhold. Dette dreier seg spesielt om
utenlandsk arbeidskraft. Vi er her opptatt av at sjåførene som et minimum skal ha betingelser i tråd
med ILO konvensjonen nr. 131 og norsk minstelønn, organisasjonsfrihet, overholde kjøre- og
hviletidsbestemmelser og generelt oppleve at HMS er ivaretatt. Det understrekes at transportleverandører
som i en pre-kvalifisering ikke kan redegjøre tilfredsstillende for kabotasje, eierforhold,
anti-korrupsjons- og hvitvaskingsarbeid m.m. ikke får levere tjenester til oss.

 

Bakgrunnsundersøkelser og kontroller

Basert på risikoklassifiseringen vil vi be om innsyn hos de aktuelle leverandører. Til dette formålet
benyttes vårt skjema. I tilfeller hvor leverandør er usikker på sine svar vil vi gå i dialog for å finne
frem til fakta. I tilfeller hvor vi selv oppdager avvik eller mottar observasjoner/rapporter om
avvik/brudd kontaktes leverandør slik at vi sikres nærmere innsyn. Problematiske forhold diskuteres
før det etableres omforente tiltak med frist for utbedring. Leverandør må da gjennomgå fornyet
revisjon etter fristens utløp.

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

IRMAT AS utarbeider redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i
åpenhetsloven, første gang 30. juni 2023. Denne redegjørelsen blir publisert på vår hjemmeside.
Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan IRMAT AS håndterer
negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved
ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@irmat.no.
Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.

 

Notodden, 30. mai 2023

Hopp rett ned til innholdet