Energigjenvinning

Grovavfall til energigjenvinning

Avfallet blir sortert  før omlasting og transport til energigjenvinning. Det er ingen krav til dokumentasjon av dette avfallet.

Avfallet kan ikke inneholde:

 • Eksplosivt og brannfarlig avfall
 • Smittefarlig avfall fra sykehus, helseinstitusjoner og veterinærvirksomhet.
 • Radioaktig avfall
 • Flytende avfall med mindre enn 20% tørrstoffinnhold
 • Farlig avfall – farlig avfall fra bygg og anlegg, PCB-holdig avfall, blyakkumulatorer og KFK.
 • Hvitevarer
 • Elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Sortert avfall til energigjenvinning

Kun brennbart avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning. Det er ingen krav til dokumentasjonav dette avfallet. For at avfallet skal bli kategorisert som sortert avfall må kravene til grovavfall følges i tillegg skal følgende fraksjoner være utsortert:

 • Bildekk
 • Brunt papir (papp) i størst mulig grad
 • Papir i størst mulig grad
 • Treverk i størst mulig grad
 • Metallgjenstander, komfyrer, skrapjern, bildeler, bilvrak og lignende
 • Gips
 • Isolasjonsmaterialer
 • Sikterester/støv/pulver
 • Andre ikkebrennbare gjenstander

Avfallet blir omlastet og sendt til forbrenning.

Kravspesifikasjon til energigjenvinning