Meny

Energigjenvinning

Grovavfall til energigjenvinning

Avfallet blir sortert før omlastning og transport til energigjenvinning. Det er ingen krav til dokumentasjon av dette avfallet. 

Avfallet kan ikke inneholde:

 • Eksplosivt og brannfarlig avfall
 • Smittefarlig avfall fra sykehus, helseinstitusjoner og veterinærvirksomhet
 • Radioaktivt avfall
 • Flytende avfall med mindre enn 20% tørrstoffinnhold
 • Farlig avfall – farlig avfall fra bygg og anlegg, PCB-holdig avfall, blyakkumulatorer og KFK
 • Elektriske og elektroniske produkter (EE-Avfall)
 • Hvitevarer

Sortert avfall til energigjenvinning

Kun brennbart avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning. Det er ingen krav til dokumentasjon av dette avfallet. For at avfallet skal bli kategorisert som sortert avfall må kravene til grovavfall følges i tillegg skal følgende fraksjoner være utsortert:

 • Bildekk
 • Brunt papir (papp) i størst mulig grad
 • Papir i størst mulig grad
 • Treverk i størst mulig grad
 • Metallgjenstander, komfyrer, skrapjern, bildeler, bilvrak og lignende
 • Gips
 • Isolasjonsmaterialer
 • Sikterester / støv / pulver
 • Andre ikke brennbare gjenstander
 • Avfallet blir omlastet og sendt til forbrenning

Treverk

Vi tar imot alle typer treverk med og uten maling. Treverket kan ikke være påført store metallgjenstander som beslag, bolter med mere.
Impregnert treverk må være sortert ut og levert i egen fraksjon som farlig avfall.

Mottak av avfall fra næringsvirksomheter

Hopp rett ned til innholdet