Deponi

Deponi

IRMAT AS har etablert et nytt deponi kategori 2 for ordinært avfall på Goasholtmyra. Avfallsforskriften kapittel 9 gir mulighet til å deponere følgende avfallstyper:

  • Uorganiske ikkebrennbare gjenstander, Totalt organisk Carbon (TOC) < 10%
  • Gateoppsop
  • Forurenset jord og fourenset muddermasser
  • Ristgods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg
  • Avløpsslam som ikke tilfredstiller kvalitetskravene i gjødselvareforskriften
  • Avfall etter sandblåsing
  • Slam fra oljeutskillere
  • Asbestavfall

Deponiet på Goasholtmyra ligger i egnet terreng og det er ingen naboer i nærheten. Deponiet tilfredstiller krav om dobbelbunntetting og sigevannsoppsamling. Sigevannet ledes via kommunalt avløpsnett til Ramsflogrenseanlegg som drives Notodden kommune. Det er god tilkomst med avkjørsel direkte fra E134.

Alt avfall som leveres til deponi må være basiskarakterisert (Avfallsforskriften kappitel 9 vedlegg II) og det må leveres et sammendrag av basiskarakteriseringen senest ved første leveranse. Det er avfallsprodusenten sitt ansvar å basiskarakterisere avfallet. Ved større riveprosjekter skal kopi av godkjent avfallsplan følge basiskarakterisering.

Ved levering av forurenset masse må det i tillegg til miljørapport også leveres godkjente analyserapporter med sammendraget av basiskarakterisering. Forurenset gravemasser blir ved forespørsel klassifisert i henhold til Klif s helsebaserte tilstandsklasser (TA – 2553/2009).

Kravspesifikasjon til deponi

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS