Om IRMAT

Historikk
IRMAT – Interkommunalt Renovasjonsselskap i Midt- og Aust-Telemark – har kontorer på Goasholtmyra avfallsanlegg i Notodden kommune (mot Kongsberg). Selve avfallsanlegget ble åpnet i 1995, mens IRMAT ble etablert i 1998.

IRMAT AS eies av kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad. Bakgrunnen for etableringen av et interkommunalt samarbeid var et ønske om å videreutvikle renovasjonssamarbeidet mellom kommunene. På den måten kunne driften av renovasjonstjenenstene rasjonaliseres og kommunene kunne lettere møte nye krav innen avfallshåndteringen.

Miljøstyringssystem
IRMAT AS er en renovasjons- og gjenvinningsbedrift med tillatelse til forurensing. Det er derfor svært viktig med fokus på kvalitet og forbedring. Virksomheten har bygd opp et miljøstyringssystem i henhold til NS-EN ISO 14001 for å ivareta det ytre miljøet på best mulig måte. Sertifikat etter standarden ble utstedet første gang 21.12.09.

Miljøpolitikk
IRMAT AS skal arbeide for at ressursene i avfallet utnyttes som en ressurs. Dette skal oppnås med lavest mulig negativ påvirkning på miljøet både lokalt og globalt. Hovedstrategien skal være basert på avfallshierarkiet med ombruk før materialgjenvinning før sluttbehandling. Selskapet skal arbeide i forhold til dette igjennom at:

 • Virksomheten drives i tråd med myndighetenes krav og overordnet målsetting for avfallsrelatert miljøpåvirkning.
 • Ombruk og gjenvinning er tilrettelagt gjennom optimalisering av driften av gjenvinningsstasjoner
 • Forsvarlig kost/nytteperspektiv når det tilrettelegges for mottak av alle avfallsfraksjoner som kan gå til materialgjenvinning.
 • Arbeidet gjennomføres av ansatte som er faglig oppdatert igjennom tilrettelagte program for opplæring
 • Avfall som ikke kan matrealgjenvinnes eller deponeres utnyttes til energi gjennom løsninger som gir minst mulig miljøbelastning.
 • Samarbeidspartnere blir stilt miljøkrav i henhold til IRMAT sin miljøpolitikk ved inngåelse av kontrakter.

 

Miljømål
IRMAT AS har som langsiktig miljømål å tilrettelegge sin virksomhet slik at selskapets kunder kan levere sitt avfall i trygg forvisning om at ressursene blir utnyttet på best mulig måte og til lavest mulig miljøkostnad.

Hovedstrategien er basert på avfallshierarkiets prinsipp om:

 • gjenbruk før materialgjenvinning,
 • materialgjenvinning før energiutnyttelse,
 • energiutnyttelse før sluttdisponering,
 • forsvarlig  sluttdisponering.

Gjenbruk
Gjenvinningsstasjoner som drives av IRMAT skal ha et tilbud til brukerne om å sette brukbare gjenstander til side for gjenbruksformål.

Materialgjenvinning
Innenfor et forsvarlig kost/nytteperspektiv skal IRMAT ha separate mottak av alle avfallsfraksjoner som kan gå til materialgjenvinning.

Energiutnyttelse
IRMAT skal arbeide aktivt for at det skal etablereres energigjenvinningsløsninger for avfall i regionen.

Forsvarlig sluttdisponering
IRMAT skal sørge for å ha nødvendig forsvarlig behandlingskapasitet for avfall som ikke kan gjenvinnes, fortrinnsvis i eget deponi. Miljøbelastningene ved å ha et deponi skal holdes på et minimum 

Myndighetskrav
Virksomhet skal drives i tråd med myndighetenes krav og overordnet målsetting for avfallsrelatert miljøpåvirkning i klima, ressurs og energispørsmål.

Miljøaspekter og miljødelmål
Følgende miljøaspekter prioriteres

 • Deponering og sluttbehandling
 • Gjenvinningsstasjonen
 • Håndtering av farlig avfall
 • Sortering og forbehandling med gravemaskin

 

Virksomheten
Goasholtmyra avfallsanlegg tar imot avfall både fra husholdninger og fra næringslivet. Avfall som ikke går til gjenvinning blir deponert på vårt moderne deponi. IRMAT AS driver avfallshåndtering innenfor de krav som myndighetene setter. Selskapet arbeider for at avfallet skal behandles på en miljømessig forsvarlig måte, hvor avfallsreduksjon og gjenvinning fremmes.

Det er to gjenvinningsstasjoner for private i IRMAT-regionen: Goasholtmyra avfallsanlegg (Notodden) og Ryntveit gjenvinningsstasjon (Sauherad).

Innsamlingen av avfall fra abonnentene gjøres ikke av IRMAT, men av egne renovatører som IRAMT har kontrakter med. I Hjartdal og Notodden utføres tjenesten av Notodden Renovasjon og Gjenvinning. I  Bø og  Sauherad av Sunde Renovasjon og Gjenvinning

ansatte

Styret:

 • Eivind Eckbo (styreleder)
 • Helge Granlund (nestleder)
 • Wenche Akkerhaugen
 • Elin Løberg Pedersen
 • Wilhelm Brendemo (ansattes representant)

Generalforsamling:

 • Ordførerne i kommunene
Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS