Landbruk

Avfall fra gårdsdrift leveres inn som ”næringsavfall” (ikke ”privat”) og følger like betalingssatser som annet avfall fra virksomheter. Landbruksplast mottar vi gratis under visse forutsetninger, se under. Bråtebrann og gårdsfyllinger er ikke lovlig!

IRMAT tar imot følgende avfall fra landbruket:

Landbruksplast

Norske bønder bruker årlig nesten 9000 tonn plastemballasje. Plasten fra landbruket kan gjenvinnes og er en verdifull råvare til nye produkter. Rundballeplast og storsekker er blant de plasttypene som kan gjenvinnes. Forutsetningen for at plasten skal kunne gjenvinnes er at den er ren og riktig sortert. Det er da gratis å levere denne på våre mottak. Dersom plasten etter kontroll viser seg å være uren og dårlig sortert, vil leveringen belastes etter samme satser som restavfall for næringslivet. God sortering lønner seg!
Klargjøring av landbruksplast:

  • Rist plasten for å fjerne stein, jord, fòrrester, stroppebånd og andre forurensninger.
  • Sorter PP-sekker, rundballeplast og annen plastemballasje hver for seg, slik at det lett kan skilles fra hverandre ved mottak.

OBS! Det er bare emballasje som skal inn i gjenvinningssystemet!

Leveringssteder for landbruksplast:
Bø: Ryntveit Gjenvinningstasjon ved Sude Renovasjon og Gjenvinning
Hjartdal: Kommunen har egen ordning, kan også levere til Goasholtmyra avfallsanlegg
Notodden: Goasholtmyra avfallsanlegg
Sauherad: Ryntveit gjenvinningsstasjon ved Sunde Renovasjon og Gjenvinning

Farlig avfall og EE-avfall

Det finnes mange typer avfall på et gårdsbruk som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og som dermed er farlig avfall. Også kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) inneholder skadelige stoffer. Det er derfor viktig å lagre og kvitte seg med farlig avfall og EE-avfall på en forsvarlig måte.
Farlig avfall er blant annet:

  • Olje og oljeprodukter
  • Sterke syrer og baser, batterier
  • Maling, beis, lakk, lim, løsemidler
  • Div. kjemikalier, skadedyr- og plantevernmidler
  • Rengjørings- og vedlikeholdsmidler
  • Andre produkter merket med faresymboler
  • PCB-holdige isolerglassruter, kondensatorer i lysarmatur og lysstoffrør

IRMAT tar imot farlig avfall fra landbruket, dersom det er under 400 kg i året. Avfallet vil da bli deklarert hos oss og regning ettersendt. Ved en eventuell kontroll fra myndighetene er det viktig for næringsdrivende å ha bevis på at det farlige avfallet er blitt tatt hånd om av godkjent mottak.
EE-avfall er alle typer avfall som går på strøm eller batteri. IRMAT tar imot EE-avfall, og en del av dette avfallet tar vi imot gratis. For en nærmere beskrivelse av EE-avfall leser du her. Les mer

Annet avfall

Prisen på levering beregnes etter hva slags avfall som leveres, samt vekt.

Kompostert slam

Se GVT sine hjemmesider www.gronnvekst.no

Webside utviklet av Serit Itum Notodden AS